تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فناوری اطلاعات

فروشگاه جامع نرم افزار و اطلاعات کامپیوتری


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 10
  • بازدید دیروز : 6
  • بازدید کل : 10065

رفتار با مشتری و تجارت الکترونیک


رفتار با مشتری و تجارت الکترونیک

 

رفتار با مشتری

 

تجارتالکترونیکی،راهوروشجديدكسبوكار،بهصورتالکترونیکیوبااستفادهازشبکه هاواينترنتاست. دراينروش،فرآيندخريدوفروشياتبادلمحصولات،خدماتواطلاعاتازطريقشبکه هایكامپیوتریومخابراتیازجملهاينترنتصورت میگیرد . امروزهچشم اندازكسبوكارالکترونیکی،بهواسطهرقابتبسیارزيادیتوصیفشدهومحیطيکبازارباسرعتیبالا وپويادرحالتغییراست. خريدارانالکترونیکیبهطورفزايندهایدرخريدبه هنگام،ماهرتروباتجربه ترازگشته اند. آنهادرتجربهخريدشانبهدنباللذتوهیجانهستند. موجپژوهشهايیكهدرصددشناسايیعواملیبرمی آيندكهبرنگرشهای خريدارانالکترونیکی،حالتروانیآنها،كیفیتخدماتبه هنگام،رضايتبه هنگام،تمايلبهخريدوتمايلبهبازديدازسايتها تاثیرگذارند،روبهافزايشاست. اماازطرفديگر،شركتهانیزبهمنظورادامهحیاتخودبايداينمحیطپوياومتغیررا شناختهوتغییراتیكهدرآنرخمیدهدرادرکكنندتابتوانندباموقعیتاينمحیطسازگارشوند. شناخترفتارمشتریيکی ازمهمترينعواملموفقیتبرایشركت هاست. شركتهایامروزبهويژهشركت هايیكهدرحوزهتجارتالکترونیکیفعالیت میكنندبايدتغییراتمحیطوتغییراتیراكهدررفتارمشتریرخمیدهدرابشناسند.


مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ تیر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 699

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • رفتار با مشتری و تجارت الکترونیک
  • فایروال
  • GOM Media Player
  • دانلود UltraISO
  • دانلود آخرین نسخه JetAudio

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فناوری اطلاعات" می باشد